Cif rozprašovač na kuchyň 750 ml

63,00 

Katalogové číslo: AF337996400 Kategorie:

O produktu

Varování:

  • Dráždí kůži.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Nevdechujte prach nebo mlhu.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.