Lavon bezoplachový dezinfekční gel 500 ml

109,00 

Katalogové číslo: AF414313917 Kategorie:

O produktu

Vlastnosti:

  • 65% alkoholu
  • Zvláčňující látky
  • ovocná vůně

Certifikace:

Otestováno dle ČSN EN 1272:2020, ČSN EN 14476+A2:2020 a ČSN EN 1500:2017

Návod k použití: 

Nadávkujte dostatečné množství na ruce a důkladně rozetřete, neotírejte a nechte působit minimálně 1 minutu. Neoplachujte! Zabraňte zasažení očí – způsobuje vážné podráždění.

Používejte biocidy bezpečným způsobem! Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku!

Bezpečnostní upozornění: 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

 
 

blobid0.png?1645436581blobid1.png?1645436581

                GHS07                                  GHS02

 
     
Signální slovo: NEBEZPEČÍ  
Nebezpečné látky: Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.528/2012:ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5)  
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
  P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
  P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.  
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
  P501 Odstraňte obsah, obal předáním do sběrného místa nebo firmě  
  autorizované pro nakládání s odpady.

 

 

LAVON