Novak’s International Dr.Beckmann antiperspirant a odstraňovač potu ve spreji 250 ml

84,00 

Katalogové číslo: AF223542078 Kategorie:

O produktu

Zbytky deodorantů a potu mohou způsobit odolné skvrny. Pach potu se navíc může usadit i ve vláknech. Skvrny a pach nelze odstranit běžnými prostředky, protože jsou na sebe vázané.

Sprej na skvrny odstraňuje všechny tyto nedostatky komplexně. Bezbarvé složení umožňuje použití na bílé i barevné textílie.

  • účinně odstraňuje zbytky deodorantů a zbytky skvrn od potu
  • neutralizuje pachy
  • působí zároveň jako prevence při pravidelném používání
  • vhodné pro bílé i barevné oděvy

S preventivním účinkem. Zabraňuje vzniku nových usazenin. (Sprej na skvrny nastříkejte před každým praním a skvrny a zápach nemají žádnou šanci).

Bezpečnostní upozornění. Dráždivé látky.

  • Obsah nebezpečných látek: < 5 % neiontové povrchove aktivní látky. 
  • Signální slovo: Varování. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P305+P351+P338+P310 – Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Novak’s International